• EN

  • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Valberedning

Vid extra bolagsstämma som hölls den 19 augusti 2021 beslutades att anta principer för utseende av valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska bestå av representanter från de tre röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti och styrelseordföranden som sammankallande. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan.

Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning (pdf)

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Jussi Lystimäki (Schibsted ASA)

  • Sebastian Burmeister (Ahlström Invest B.V)

  • Helene Broms (RoosGruppen AB)

  • Peter Grytterhielm (styrelsens ordförande)

Jussi Lystimäki är ordförande för valberedningen. Datum för årsstämman 2024 har ännu ej fastställts. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via mail till nomination@hejalbert.se.