• EN

  • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Valberedning

Bolaget kommer att utse en valberedning inför den ordinarie bolagsstämman 2022. Vid extra bolagsstämma som hölls den 19 augusti 2021 beslutades att anta principer för utseende av valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska bestå av representanter från de tre röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti och styrelseordföranden som sammankallande. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan.

Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning (pdf)