• EN

  • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Alberts högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från varje räkenskapsårs utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

I enlighet med Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri, eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämma och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen, har rätt att delta vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av högst två biträden.

Årsstämma 2024

Årsstämman i eEducation Albert AB (publ) hålls torsdagen den 16 maj 2024 kl.11.00 på KvarterEtt vid Polhemsplatsen 5 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10.30.

Rätt att delta vid årsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

Dels, vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 maj 2024 (för förvaltarregistrerade innehav, se även ”Förvaltarregistrerade innehav” nedan)

Dels, till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast fredagen den 10 maj 2024 under adress eEducation Albert AB (publ), Årsstämma 2024, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller via e-post till Katarina Strivall på katarina.strivall@hejalbert.se.

Årsstämma 2023

Årsstämman i eEducation Albert AB (publ) hålls torsdagen den 1 juni 2023 kl. 10.00 på KvarterEtt vid Polhemsplatsen 5 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

Dels, vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 maj 2023 (för förvaltarregistrerade innehav, se även ”Förvaltarregistrerade innehav” nedan)

Dels, till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast fredagen den 26 maj 2023 under adress eEducation Albert AB (publ), Årsstämma 2023, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller via e-post till Martin Dahlgren på martin@hejalbert.se.

Extra bolagsstämma 4 januari 2023

Aktieägarna i eEducation Albert AB (publ), org.nr 559020-9093 (”Bolaget” eller ”Albert”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 januari 2023, kl. 10.00, på Advokatfirman Vinges kontor, Nordstadstorget 6, 404 21 Göteborg.

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 december 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),

  • dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast torsdagen den 29 december 2022 under adress eEducation Albert AB (publ), Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller via e-post till martin@hejalbert.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 27 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 29 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hejalbert.se.

Extra bolagsstämma 27 september 2022

eEducation Albert AB (publ), med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 27 september 2022.

I enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 september 2022 (för förvaltarregistrerade innehav, se även ”Förvaltarregistrerade innehav” nedan), och

ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 26 september 2022.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 20 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://investors.hejalbert.se/ och på Bolagets huvudkontor, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till eEducation Albert AB (publ), extra bolagsstämma 2022, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller med e-post till Martin Dahlgren på martin@hejalbert.se och ska vara Bolaget tillhanda senast den 26 september 2022. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt i original biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Röster som mottages senare än den 26 september 2022 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Martin Dahlgren på e-post på martin@hejalbert.se.

Årsstämma 2022

Årsstämman i eEducation Albert AB (publ) hålls tisdagen den 3 maj 2022 kl. 10.00 i Hörsalen på Kilsgatan 4 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

Dels, vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 25 april 2022 (för förvaltarregistrerade innehav, se även ”Förvaltarregistrerade innehav” nedan)

Dels, till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast onsdagen den 27 april 2022 under adress eEducation Albert AB (publ), Årsstämma 2022, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller via e-post till Martin Dahlgren på martin@hejalbert.se.