• EN

  • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Alberts högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från varje räkenskapsårs utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

I enlighet med Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri, eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämma och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen, har rätt att delta vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av högst två biträden.

Årsstämma 2022

Årsstämman i eEducation Albert AB (publ) hålls tisdagen den 3 maj 2022 kl. 10.00 i Hörsalen på Kilsgatan 4 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

Dels, vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 25 april 2022 (för förvaltarregistrerade innehav, se även ”Förvaltarregistrerade innehav” nedan)

Dels, till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast onsdagen den 27 april 2022 under adress eEducation Albert AB (publ), Årsstämma 2022, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller via e-post till Martin Dahlgren på martin@hejalbert.se