• EN

 • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

BOLAGSORDNING för eEducation Albert AB (publ)(org.nr 559020-9093)

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är eEducation Albert AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

3. Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att i kommersiell regi utveckla, marknadsföra och tillhandahålla en digital privatlärare i syfte att förbättra studieresultat och inlärningsförmåga hos elever och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 600 000 kronor och till högst 2 400 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 12 000 000 och till högst 48 000 000.

5. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

6. Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst sex (6) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleant.Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri, eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet.

9. Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

11. Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;

 2. upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. godkännande av dagordningen;

 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

12. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

13. Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoförning av finansiella instrument.