• EN

  • SE

Om Albert

Historia

Alberts appar

EdTech-marknaden

Våra varumärken

EdTech-marknaden

Efterfrågan på utbildning ökar. Samtidigt finns betydande problem med befintliga moderna skolsystem. Provresultaten i läsförståelse, matematik och vetenskap har enligt PISA-undersökningarna haft en negativ utveckling i OECD-länderna under perioden 2000-2018. Därtill är undervisningen generellt baserad på standardiserade metoder och material, vilket medför att graden av individualisering är låg, och i Sverige, Alberts huvudsakliga marknad, finns ett underskott på lärare.

Allt detta medför en efterfrågan på komplement till traditionell klassrumsundervisning. Privatundervisning är ett sådant, men det innebär ofta en betydande kostnad som inte alla föräldrar har råd med. För många blir då istället digitala utbildningstjänster – EdTech – ett attraktivt alternativ.

Den globala EdTech-sektorn förväntas växa från att utgöra cirka 3,6 procent till cirka 5,2 procent av de totala globala utgifterna för utbildning och upplärning under perioden 2020 – 2025, samtidigt som de totala utgifterna förväntas öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 6 procent under samma period (enligt data från HolonIQ). Särskilt starkt förväntas de globala intäkterna från appbaserade digitala utbildningstjänster att öka. Bruttointäkterna på denna del av marknaden, där Albert ingår, förväntas öka från 1,5 miljarder USD till 2,6 miljarder USD under perioden 2020 – 2022, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 32 procent (enligt data från SensorTower).

På den europeiska EdTech-marknaden, där Albert verkar, råder en fragmenterad konkurrens – det avser flera marknader där den etablerade pedagogiken inte kan appliceras på ett stort antal studenter, eller som i Sverige där det finns ett antal etablerade aktörer, men vars innehåll främst riktar sig mot lärare. Här ser Albert goda förutsättningar att med sin position ta större utrymme i Europa.